Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
vakantiepark hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn
Vakantiepark Hellendoorn

Algemene voorwaarden

Vakantiepark Hellendoorn hanteert parkregels, vertrekregels en algemene voorwaarden. Hiermee kunnen wij onze kwaliteit waarborgen. 

 

Parkregels

Om uw verblijf op ons park zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, hebben wij enkele park(spel)regels ingesteld.

1. Bij aankomst graag melden bij de receptie. Wij vragen u om legitimatie. 

2. Alleen personen die ingeschreven staan bij de receptie (max. 4 of 6 personen per bungalow) mogen op het park overnachten. Bezoekers zijn uiteraard overdag welkom, na melding bij de receptie. Het plaatsen van tenten naast de bungalow is niet toegestaan. 

3. De bungalow kunt u betrekken vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en dient u te verlaten voor 10.00 uur op de dag van vertrek. De bungalow wordt na uw vertrek gecontroleerd door een park medewerker. Zie ook “vertrekregels”. 


4. De bungalows zijn privé-eigendom en de inrichtingen kunnen daarom onderling enigszins verschillen. Wees zuinig op deze eigendommen en verplaats geen meubelstukken. Meubilair buiten de bungalow plaatsen is niet toegestaan.


5. Door middel van de inventarislijst kunt u controleren of de inventaris compleet en in goede staat is. Eventuele gebreken dient u op de dag van aankomst bij de receptie te melden. Mocht er tijdens uw verblijf per ongeluk iets breken of zoek raken, meld dit dan bij de receptie. Alle inventarisstukken zijn tegen kostprijs aan te schaffen bij de receptie. Het is niet toegestaan vervangende artikelen elders aan te schaffen, aangezien de inventaris uniform moet blijven.


6. Wanneer de bungalow niet naar behoren wordt achtergelaten, wanneer er schade ontstaat of om andere redenen waarvan wij genoodzaakt zijn om kosten in rekening te moeten brengen, stellen we u daarvan op de hoogte en ontvangt u een factuur. 


7. Enkele bungalows zijn voorzien van een open haard. Enkel speciale haardblokken welke te koop zijn in het winkelhoekje bij de receptie mogen gebruikt worden in de openhaard.  Het is verboden hout te gebruiken in verband met brandgevaar, schoorsteenbrand en schade voor de bosrijke omgeving.


8. Barbecueën is toegestaan, mits men de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht neemt en geen overlast aan anderen veroorzaakt. Plaats en windrichting moeten hierbij in acht worden genomen. Let op! Bij droogte kan er een lokaal verbod gelden.


9. Instrumenten en/of toestellen bestemd voor het maken van muziek mogen geen hinderlijke geluidssterkte veroorzaken, alsmede het hinderlijk laten doordringen van andere geluiden is op het park verboden.


10. De maximale snelheid op het park is 6 km per uur. Per bungalow is het toegestaan één auto te parkeren. Uw eventueel tweede auto kunt u op de daarvoor bestemde centrale parkeerplaatsen parkeren. Op de wegen en parkeerplaatsen van het park zijn de Nederlandse verkeersregels van toepassing. 


11. Tussen 24.00 en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer op het park niet toegestaan. De wegen op het park zijn eenrichting wegen. Onnodig verkeer dient vermeden te worden, claxonneren is verboden. Op of langs de niet geasfalteerde paden mogen geen voertuigen worden geparkeerd. Op eerste verzoek van het beheer dient een foutief geparkeerd voertuig te worden verwijderd. Hiervan kan in verband met invaliditeit van de bestuurder door het beheer ontheffing worden verleend. De parkeerplaatsen van de bungalows zijn uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen. Per bungalow mag er een voertuig worden geparkeerd. Overige voertuigen kunnen op de centrale parkeerplaats worden geparkeerd. Het is niet toegestaan te parkeren op het gazon. Het is verboden met motorvoertuigen op de voetpaden te rijden, ook bij in- en uitladen. Hetzelfde geldt voor de tegelpaden.

12.    Het is niet toegestaan elektrische of hybride auto’s vanuit de bungalow op te laden. Een van de openbare oplaadpunten in de omgeving is 

Tankstation bie Olthof, Collenstaartweg 7 7443 RM Nijverdal


13. Tussen 22:00 uur en 7:00 uur dient er rust te heersen op de terreinen. Een ieder dient zich dan zo te gedragen, dat de nachtrust van anderen niet verstoord wordt. 


14. Het is toegestaan huisdieren in het park te houden, mits:

-       Deze op geen enkele wijze hinder veroorzaken

-       Huisdieren zijn aangelijnd.

-       De huisdieren buiten het park worden uitgelaten.

-       Eventuele onverwachte vervuiling op het park terstond opgeruimd wordt.

15. Afval, papier, glas en PMD en GFT mag uitsluitend in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd. Wat onder PMD valt kunt u vinden op de speciale PMD-sticker die op de afvalbak in de keuken zit geplakt. De afval containers vindt u tussen het restaurant en de midgetgolfbaan.

 

Vertrekregels 

Om het vertrek soepel te laten verlopen hebben wij een overzicht opgesteld hoe de bungalow achtergelaten dient te worden.

Wij verzoeken u de bungalow opgeruimd achter te laten, wat inhoudt:

 

·      Huisvuil deponeren in de daarvoor bestemde containers. De milieustraat bevindt zich naast de midgetgolfbaan. Hier staan containers voor Glas, papier, PMD, GFT en restafval.

·      Vaatwasser uitruimen. 

·      Het servies en bestek schoon en droog in de kastjes achterlaten. 

·      Koelkast/diepvriesvak bij vertrek ontdooien en de deur open laten staan.

·      Keukenapparatuur reinigen.

·      Levensmiddelen meenemen.

·      Thermostaat verwarming op 10°C 

·      Afstandsbediening van de TV en Dvd-speler bij het toestel plaatsen.

·      Rooster van de open haard (indien aanwezig en gebruikt) schoonmaken en de asla legen. In verband met brandgevaar nooit stofzuigen! 

·      Linnengoed verzamelen in de slopen, en in de hal plaatsen. Matrasbeschermers en onderslopen s.v.p. op de bedden laten liggen, deze worden separaat gewassen.

·      Eventueel gehuurd kindermeubilair in de hal plaatsen.

·      Terrasstoelen opstapelen en tegen de muur op het terras plaatsen.

·      Parasol in de berging plaatsen.

·      De bungalow bezemschoon vegen.

·      Ramen en deuren afsluiten .

·      Hebt u tijdens uw verblijf iets gebroken of beschadigd, dan dient u dit te  vergoeden (prijsinformatie bij de receptie). Wilt u eventueel technische gebreken melden bij de receptie, zodat deze voor aankomst van de volgende gast kunnen worden hersteld? Dringende zaken kunt u direct melden bij de receptie en worden zo spoedig mogelijk verholpen. 

 

Algemene voorwaarden 

 Ten slotte delen wij onze Algemene Voorwaarden voordat u uw verblijf bij Vakantiepark Hellendoorn boekt.

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i:  annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
5. De recreant en de ondernemer kunnen individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voor- of nadele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
6. De ondernemer kan na het afsluiten van de overeenkomst zonder opgave van reden alsnog de overeengekomen prijs verhogen met een waarborgsom.
De waarborgsom zal met eventuele aftrek van kosten binnen 14 dagen terug gestort worden op de bankrekening van de recreant.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

  Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering 
1. Bij annulering van één of meerdere bungalows betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 

 - Er kan alleen aanspraak gedaan worden op het annuleringsfonds bij sterfte, ziekte of ongevallen, waardoor de vakantie niet door kan gaan.
 - Bij annulering op of na de dag van aankomst kan er geen aanspraak meer gedaan worden op vergoeding vanuit het annuleringsfonds.

Annuleringsfonds Vakantiepark Hellendoorn
Waarom een annuleringsfonds? Voor of tijdens uw vakantie kunnen zich altijd situaties voordoen, waardoor u uw vakantie moet afzeggen of vroegtijdig dient te beëindigen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u of één van uw reisgenoten ziek wordt of zich er iets voordoet in de privésituatie.

Annuleringsfonds Algemeen

 

 1. Deelnemen aan het annuleringsfonds dient binnen 7 dagen na boekingsdatum te worden overeengekomen.
 2. De premie bedraagt 6.66 % van de huursom.
 3. Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis recht op restitutie van het door Buitencentrum Hellendoorn B.V. ontvangen (deel)bedrag volgens de reserveringsbevestiging, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten.
 4. Het annuleringsfonds is geldig van de datum van boeken volgens de reserveringsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de reserveringsbevestiging.
 5. De dekking begint na ontvangst van de betaling van het annuleringsfonds.
 6. Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van de omstandigheden als genoemd bij de punten "Dekking Annuleringsfonds". De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen minus de kosten genoemd bij punt 3 onder het hoofdstuk Annuleringsfonds algemeen.
 7. Alle persoonsgegevens, ook die van de medereizigers, dienen bij afsluiten van het fonds bij ons bekend te zijn. Deze kunt u aanvullen in 'Mijn-omgeving' Alleen reizigers waarvan de gegevens bekend zijn vallen onder de dekking van het fonds.

 8  .Groepsboekingen: Bij meerdere accommodaties in een reservering dient per accommodatie het Annuleringsfonds te worden afgesloten.
 
 Dekking Annuleringsfonds:
 
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet bij annulering sprake zijn van een van de volgende gebeurtenissen

 1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van de huurders of zijn/haar familieleden in de 1e of 2e graad, echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg)-ouders, (pleeg- en/of stief)kinderen, broers, zwagers, (schoon)-zussen, grootouders en kleinkinderen.
 2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad.
 3. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of blikseminslag aan huis of inboedel.
 4. Onvrijwillige werkloosheid na afsluiten van de reservering.
 5. Bij een medisch noodzakelijke ingreep, die onverwachts moet plaatsvinden.
 6. Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte verhuizing, zoals bijvoorbeeld vanwege renovatie of verandering van werkkring;
 7. Ernstige complicaties tijdens zwangerschap van u of uw partner.
 8. Definitieve ontwrichting van het huwelijk of het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract
 9. Overmacht zoals terrorisme, pandemie, oorlog, natuurrampen worden niet gedekt door het annuleringsfonds.
   
   Uitkering vindt niet plaats indien de deelnemer een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.


Verplichtingen bij annulering 
1. De huurder is verplicht een gebeurtenis, waardoor het verblijf moet worden geannuleerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, schriftelijk of per mail te melden aan 
Vakantiepark Hellendoorn, Sanatoriumlaan 6, 7447 PK Hellendoorn. 
2. De huurder dient bij het indienen van het annuleringsverzoek, de omstandigheden die leiden tot het verzoek om uitkering, aan te tonen met bewijsstukken.
 
De vergoeding uit het annuleringsfonds kan nooit meer bedragen dan hetgeen u betaald heeft aan Vakantiepark Hellendoorn, verminderd met de premie aan het annuleringsfonds en de reserveringskosten. 
U hoort binnen een week na ontvangst van de opgevraagde bewijsstukken van annulering of uw beroep op het annuleringsfonds gegrond verklaard is.
 

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden, (on)gedierte of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillen 
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. De ondernemer neemt geen geschil in behandeling dat betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.